De Digimeter peilt jaarlijks naar de digitale gewoonten, vaardigheden en attitudes van de Vlaamse bevolking. Hieronder vatten we de belangrijkste inzichten voor de leeftijdsgroep 16-24 jaar (#GenZ) samen:

Bezit en Gebruik

Alle jongeren bezitten een smartphone. Ze gebruiken die gemiddeld 3 uur per dag. Qua sociale media blijven Facebook en Instagram populair, terwijl TikTok sterk aan populariteit wint (met name als platform voor entertainment en nieuwsgaring). Online video wordt dagelijks gebruikt: YouTube (83%) en Netflix (64%). Zeven op de tien jongeren speelt online games, met een voorkeur voor PC en mobiele games. Acht op de tien koopt online, met kleding en elektronica als meest populaire producten.

Digitale Vaardigheden

Jongeren zijn erg vertrouwd met digitale tools en toepassingen. Wat betreft kritisch denken over online informatie is ruimte voor verbetering. En hoewel jongeren zich bewust zijn van online risico’s, nemen ze niet altijd de nodige voorzorgsmaatregelen.

Attitudes

Jongeren staan positief ten opzichte van technologie en zijn ervan overtuigd dat technologie een belangrijke rol zal spelen in hun toekomst. Ze zien technologie als een opportuniteit en zijn enthousiast over nieuwe ontwikkelingen. Wel zijn ze bezorgd over de impact van technologie op hun privacy (en het verzamelen van persoonsgegevens) en over de verspreiding van nepnieuws. Ze vinden het moeilijk om betrouwbare van onbetrouwbare informatie te onderscheiden.

De JOP-monitor 2023, een grootschalige bevraging van meer dan 7000 jongeren tussen 12 en 25 jaar, biedt een schat aan informatie over de leefwereld van de Vlaamse jeugd. En doet dat op een genuanceerde manier. Het is een waardevolle bron voor beleidsmakers, scholen, ouders en andere professionals die zich inzetten voor het welzijn van jongeren.

1. Mentaal welbevinden onder druk

De toename van stress en mentale problemen bij jongeren is een zorgwekkende trend. De druk om te presteren, zowel op school als in de maatschappij, weegt zwaar op hun schouders. Dit kan leiden tot angst, depressieve symptomen en zelfs zelfmoordgedachten. Factoren als sociale media, cyberpesten en eenzaamheid dragen hier mogelijk toe bij.

2. School en werk: tevredenheid daalt, kritische blik stijgt

Jongeren ervaren meer druk op school en zijn minder tevreden over het onderwijs. De overgang naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt verloopt niet altijd vlot. Positief is dat jongeren zich meer kritisch opstellen ten opzichte van de informatie die ze online vinden. Dit kan hen helpen om te navigeren in de complexe digitale wereld.

3. Vrije tijd online: kansen en gevaren

Jongeren spenderen een groot deel van hun vrije tijd online. Sociale media zijn een belangrijk onderdeel van hun leven, met zowel positieve als negatieve gevolgen. Ze bieden jongeren de kans om te connecteren met anderen, hun interesses te delen en zich te uiten. Tegelijkertijd kunnen sociale media leiden tot cyberpesten, ‘fear of missing out’ (FOMO) en een verstoord slaapritme.

4. Engagement: minder politiek, meer lokaal

De traditionele politieke partijen lijken minder aansluiting te vinden bij jongeren. Ze engageren zich minder vaak in politieke activiteiten, maar tonen wel meer interesse in lokale en sociale projecten. Dit kan een signaal zijn dat ze zich meer betrokken willen voelen bij hun directe omgeving.

5. Veiligheid: minder geweld, meer online risico’s

Geweld en pesten komen minder vaak voor dan in 2018, wat een positieve ontwikkeling is. Jongeren zijn echter vaker het slachtoffer van online geweld, zoals cyberpesten en haatspraak. Met mogelijks een grote impact op hun mentale welzijn.

6. Hulp zoeken: taboe doorbroken

Jongeren zijn meer geneigd om hulp te zoeken dan vroeger. Dit is een belangrijke stap, aangezien mentale problemen nog steeds een taboe kunnen zijn. Het is belangrijk dat er hulpverlening beschikbaar is op maat van hun noden, met laagdrempelige toegang en aandacht voor diversiteit.

Samenwerken met GenZLab

In zee gaan met GenZLab, hoe gaat dat? Cocreëren met Gen Z, hoe werkt dat? Jongerenplatform SWEEP en GenZLab werkten samen rond de uitdaging: Hoe kunnen we het best communiceren over het platform SWEEP en zo het gebruik ervan stimuleren?

“Euh … SWEEP? Yep, SWEEP! Da’s een nieuw initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Departement Zorg, Sport Vlaanderen, MOEV en Departement Onderwijs en Vorming dat jongeren tussen 12 en 18 jaar wil inspireren, motiveren, activeren en samenbrengen om te bewegen én daarin plezier te vinden.”

GenZLab werkte 3 cocreatiesessies uit voor SWEEP: één sessie met een middelbare scholierengroep en twee sessies met studenten Communicatie. In totaal werkten een 35-tal Gen Z’s mee aan de uitdaging, gespreid over 3 verschillende sessies.

Tijdens een cocreatiesessie stelt de opdrachtgever de uitdaging voor aan de Gen Z’s. Daarna gaan GenZ’s in kleine teams aan de slag met een reeks oefeningen, op maat gemaakt voor de uitdaging. Bij het uitwerken van de oefeningen wordt expliciet rekening gehouden met de doelgroep van de opdrachtgever, bijvoorbeeld door te werken met een (of meerdere) persona(‘s). Door deze reeks oefeningen te doorlopen, onder begeleiding van GenZLab coaches, komen jongeren in een 3-tal uur tot concepten die zij on the spot pitchen bij de opdrachtgever.

Resultaat?

Twee sessies trokken de SWEEP-uitdaging volledig open om tot een veelheid aan ideeën/concepten te komen. Een derde sessie focuste op het uitdiepen van een concept afkomstig uit een voorgaande sessie. De uitdieping van dit laatste concept vormde voor SWEEP de nodige input om mee aan de slag te gaan samen met een communicatiebureau.

SWEEP kreeg vorm samen met jongeren: we zijn vertrokken van hun ideeën (de do’s en don’ts) over hoe we hen in beweging kunnen brengen. En we baseerden ons op wetenschappelijk onderzoek. Maar om SWEEP nog beter te implementeren, was deze samenwerking met GenZLab ideaal. En niet alleen dat. Het was voor ons ook erg interessant om te zien hoe jullie zo’n traject aanpakken. Ook wij gaan tijdens de ontwikkeling van methodieken in gesprek met onze doelgroepen. Maar de werkwijze van GenZLab gaf ons inspiratie en nieuwe ideeën, die we in de toekomst zeker gaan gebruiken. De samenwerking met GenZLab was tot slot ook nog zeer waardevol omdat jullie op zoek gaan naar mensen die aan een dergelijk traject willen meedoen. Daardoor moeten wij zelf geen deelnemers rekruteren.”
Femke De Meester, Vlaams Instituut Gezond Leven

***

Zelf samenwerken met Gen Z? Neem contact op met GenZLab@Howest.be

Afgelopen semester hebben we met GenZLab een co-creatiesessie begeleid met een groep internationale studenten in het kader van de module Project Entrepreneurship. De studenten waren afkomstig uit verschillende landen, waaronder China, India, Duitsland, België, … De module had als doel om de studenten te leren hoe ze een innovatief product of dienst kunnen ontwikkelen voor een reële opdrachtgever, inclusief een concreet en realistisch businessplan. De opdracht was om GenZ aan het sporten te krijgen/houden.

Uit deze co-creatiesessie hebben we een aantal lessen geleerd. Deze lessen delen we graag met jullie.

1. Goede groepsdynamiek is essentieel

Met een internationale groep studenten die elkaar niet kennen, is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan het hebben van een goede groepsdynamiek. Samen sporten is altijd een winner. Want hoewel iedereen Engels kan spreken, is er toch nog een grote drempel omwille van taal. Idealiter maken studenten al voorafgaand aan het co-creatieproces kennis met elkaar. Concrete (al dan niet online) groepsopdrachten helpen studenten om elkaar beter te leren kennen en om een band op te bouwen.

2. Inleving in de persona vergt extra aandacht

Een belangrijk onderdeel van co-creatie is het inleven in de persona. De persona is een fictief persoon die het product of de dienst uiteindelijk zal gaan gebruiken. Het is belangrijk dat de studenten zich goed kunnen inleven in de persona, zodat ze een product of dienst kunnen ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van deze persoon. Met een internationale groep studenten is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan de interculturele component van de persona. We hebben de studenten daarom gevraagd om een moodboard te maken voor de persona. Dit hielp hen om zich beter in te leven in de persona en om de interculturele component te verwerken. Het moodboard werd in elke verdere stap opnieuw op tafel gelegd.

3. Stimuleer intrinsieke motivatie

Studenten willen vooral weten wat ‘op punten’ staat. Het is daarom belangrijk om extra aandacht te besteden aan het stimuleren van de intrinsieke motivatie van de studenten. We hebben dit onder andere gedaan door de studenten te laten werken aan een onderwerp dat hen interesseert. We hebben ze ook de mogelijkheid gegeven om hun eigen ideeën te ontwikkelen. Het onderwerp was breed genoeg zodat elke groep zijn/haar ei er in kwijt kon. Opgelet, klassieke, weinig dynamische onderwijslokalen helpen alleszins niet in het bevorderen van de intrinsieke motivatie. Smartphones en laptops worden best ook een paar uur verbannen uit het lokaal.

4. Zorg voor duidelijke verwachtingen

De verwachtingen van de opdrachtgever zijn soms anders dan de verwachtingen van docenten. Het is daarom belangrijk om voorafgaand aan de co-creatiesessies duidelijke verwachtingen vast te stellen. Het organiseren van een kick-off meeting is essentieel. Tijdens deze meeting moeten de verwachtingen van alle partijen (over alle fasen in het proces) besproken en afgestemd worden.

5. Benoem een vaste contactpersoon

Als GenZLab is het belangrijk om in alle fasen van het proces betrokken te zijn. Zo kan er één doordachte opbouw worden uitgewerkt, met het einddoel helder voor ogen doorheen het hele traject. Studenten worden ook graag geëvalueerd door de perso(o)n(en) die het volledige proces hebben meegemaakt. Een vaste coach die de studenten begeleidt doorheen het hele proces kan een piste zijn. Maar ook voldoende terugkoppeling tussen de verschillende fasen is essentieel.  

Conclusie

Co-creatie met internationale studenten is een uitdaging, maar is bovenal zeer leerzaam. Hoewel het ambitieniveau tussen de groepsleden nogal kan verschillen, is het mooi om te zien welke ideeën deze studenten op korte tijd gezamenlijk kunnen bedenken en uitwerken.

Hoe kijken bijna-afgestudeerden naar hun toekomstige eerste job? Studenten organiseerden 10 focusgroepen rond de verwachtingen van bijna-afgestudeerden rond werk. Onderstaande inzichten geven alvast een sneak peak van wat leeft bij Gen Z’s die net of binnenkort de arbeidsmarkt betreden 🚀. Ook een kwantitatieve bevraging is in de maak – to be continued in 2024 📊 #GenZ #ToekomstVanWerk.

1. Strong points💡

Gen Z benoemt duidelijk haar sterke punten: creativiteit, energie, aanpassingsvermogen en kennis van technologie.

“Ik denk dat in een bedrijf waar er zowel mensen van onze generatie zitten als 50-jarigen, dat er dan voor een creatieve opdracht wel naar ons gekeken wordt voor ideeën en de uitwerking daarvan.”

“De generaties verschillen nu uiteindelijk ook niet zoveel van elkaar, buiten dan datgene waar we wel heel goed in zijn en dat is technologie.”

“Jongere mensen geven meer energie op de werkvloer.”

2. Gen Z wil feedbackloops 🔄

“Het is belangrijk dat de omgang met leidinggevenden laagdrempelig is. Vriendelijkheid en het gevoel van mentorschap zijn van groot belang voor mij als startende. Het is een meerwaarde om begeleiding te krijgen en altijd bij iemand terecht te kunnen.”

“Een mentor is vooral iemand die veel meer expertise heeft dan ik en waar ik enorm veel van kan bijleren. Op het moment dat ik niet meer kan bijleren van mijn leidinggevende is dat in mijn ogen geen leidinggevende meer.”

Gen Z hoopt op constructieve feedback én wil ook zelf feedback kunnen geven. Gen Z zou het heel fijn vinden om soms eens de volgende vragen te krijgen op het werk: ‘Hoe gaat het met je?’, ‘Lukt het nog, is de werkdruk niet te hoog?’, ‘Waar kan ik jou mee helpen?’,… Nu krijgen ze die vragen niet voldoende en dat vinden ze jammer. Het zou voor hen echt deugd kunnen doen om daar eens met een collega over te babbelen. Dat hoeft daarom geen rechtstreeks leidinggevende te zijn, een mentor of meer ervaren collega kan ook een cruciale rol spelen.

“Ik vind het wel handig als er wat ouderen aanwezig zijn. Dan zijn dat zo een beetje de mamaatjes van de werkvloer waar je veel van kan leren.”

3. Communicatie: sowieso kort, soms face-to-face 📢

Wat betreft communicatie valt op dat Gen Z de voorkeur geeft aan kortere en bondigere communicatievormen. Ze sturen minder vaak lange e-mails en geven de voorkeur aan korte berichten via platforms zoals WhatsApp of Teams. Om zaken aan elkaar uitgelegd te krijgen, gaan Gen Z’s veel werken met screenshots, foto’s en dan pas tekst. Anderzijds wil Gen Z ook face-to-face interactie met leidinggevenden, zeker bij belangrijke discussies.

4. Gen Z is ambitieus🌟, op en naast het werk

“Sommige mensen denken dat we verwend zijn en alles meteen willen, maar we willen gewoon kansen om ons te bewijzen.”

Deze generatie staat meer open voor snelle veranderingen in hun carrière en is bereid om in het diepe te springen. Zelfontplooiing op of naast het werk, doorgroeimogelijkheden en opleidingskansen worden met stip aangehaald als ‘heel belangrijk’. Vindt Gen Z’s niet wat ze zoeken in hun huidige job, dan durven ze snel veranderen.

“Er wordt constant gezocht naar oftewel groeien in de hoogte in een hiërarchie of groeien in de breedte qua zelfontplooiing.”

“Mijn job gaat nooit mijn enige bezigheid zijn, ik heb altijd wel side-projecten.”

5. Tell me more, Gen Z! 🗣️

Om Gen Z’s te rekruteren benadrukken de deelnemers de noodzakelijkheid van heldere communicatie en toegankelijke informatie over de job, de voordelen van de job, flexibiliteit in werkuren, doorgroeimogelijkheden,… Ook video’s waarin leeftijdsgenoten vertellen over de job slaan aan. Gen Z vindt het interessant om op die manier te horen wat die persoon van de job vindt en wat hij of zij daar allemaal doet.

“De bazen kunnen dat allemaal heel mooi verhemelen, hoe goed dat het is om daar te werken, maar ik hoor het liever van iemand die daar al werkt of het effectief zo leuk is als de bazen het beschrijven.”

***

1. t’ Is aan u!

Naar aanleiding van de verkiezingen in 2024 ging De Ambrassade met 528 jongeren in gesprek over hoe zij naar de wereld kijken, wat hen bezig houdt en waar ze van dromen. Dat wereldbeeld en die dromen staan hun recent rapport ’t Is aan u! Thema’s? Nieuws, werk, mentaal welzijn, maar ook politiek, mobiliteit, school, vrije tijd,… 

“Minder regeringen. Dat is heel politiek, maar een betere samenwerking tussen verschillende niveaus. Niet alleen politiek, maar echt meer communicatie, echt meer kennis- en data-overdracht. Alles gecentraliseerd, geen 100 diensten en organisaties voor hetzelfde.”

 “Ik zou een gratis school openen voor hobby’s. Dat mis ik.”

2. Youth Perspectives

Nog meer input over hoe jongeren de wereld zien, beleven en vormgeven? Het World Economic Forum zet met Youth Perspectives specifieke topics in de spotlights die jongeren aanbelangen: jongeren en werk, mentale gezondheid, ESG’s,… Verschillende experten gaan/gingen in dialoog met jongeren om zo een aanzet te presenteren voor de toekomst, inclusief een ‘youth-driven recovery to reset economic, social and environmental systems‘.

3. Generationele stereotypes op het werk

Boomers to the left of you; Gen Z to the right. In een podcast rond een studie van McKinsey over de verschillende generaties op de werkvloer komen verschillen én gelijkenissen tussen generaties aan bod. 

“What’s different here is that Gen Z is talking about money—openly and transparently. And that makes it seem more important. It’s not like Gen Xers don’t think about money. They do, particularly as they get closer to retirement. But we were raised in an era where you didn’t talk about compensation—whereas my son is 23 and just entering the workforce, and his cohort shared the details on every job offer they received. Complete market transparency.”

4. Gen Alpha

Sneak peak naar de volgende generatie? Cathy Hackl maakt de business case voor de volgende generatie die staat te trappelen…

“Gen Alpha, with birth dates between 2010 and 2024, is the first generation with members who are being raised in a world where artificial intelligence (AI), AR, and gaming will be ubiquitous and is the most technologically adept cohort yet. They will never know a world without AI, AR, virtual worlds, and spatial computing, which is a new form of computing that uses computer vision and AI to seamlessly blend virtual content in the physical world.”

Organiseer 12 focusgroepen met studenten uit diverse opleidingen. Leg het concept van de GenZLab cocreatie- en brainstormsessies voor. En vraag hen dit concept te verbeteren… Testcases geven heel wat prijs over cocreatiesessies met jongeren, maar GenZLab bevraagt ook rechtstreeks jongeren. Hoe kan GenZLab cocreatie 🌟 aantrekkelijk 🌟 maken voor Gen Z? Resultaat? Inzicht in de do’s-and-don’ts rond topics zoals motivatie, deelname en beloning bij cocreatie.

❤️  Zorg voor thema’s die studenten nauw aan het hart liggen. 

💡 Maak duidelijk wat hun impact kan zijn dankzij de input die zij geven, ook als er experten aan tafel zitten. 

🎙️️ Geef hen het gevoel dat ze gehoord worden door terug te koppelen.  

💰 Compenseer hun waardevolle tijd en input. 

Spontaan deelnemen aan cocreatie?  

Ter info, cocreatiesessies bestaan in verschillende vormen maar een standaard GenZLab cocreatiesessie duurt bijna 3 uur, waarbij 12 à 16 studenten op de campus worden samengebracht om tot innovatieve concepten te komen. Een opdrachtgever introduceert het thema van de sessie. Eventueel kunnen professionals/experten actief deelnemen aan deze cocreatiesessies. 

Elke student heeft ooit al eens deelgenomen aan een brainstorm-, cocreatie- of hackathonsessie. Ze begrijpen dan ook wat de waarde is van het samenzetten van diverse profielen om een probleem of idee vanuit een andere hoek te bekijken. De meeste studenten doen dit graag, maar niet iedereen voelt zich even comfortabel bij het uiten van ideeën.  

💬 “Ik maak veel lawaai en ik ben heel luid en sociaal, maar ik ben niet de persoon die gaat zeggen ‘dat is mijn idee’. Dat durf ik vaak niet. Ik vind dat wel een drempel om te doen. Dat is een drempel voor mij om echt mijn mening te zeggen over iets of een idee te geven. Ik voel mij dan zo vaak van ‘die gaan denken wat voor een dom idee is dat nu weer’. Dat doe ik dan ook liever niet omdat ik weet dat ik mij er niet zo goed bij ga voelen.” 

Waarom zouden studenten niet deelnemen aan cocreatiesessies? Omwille van de tijdsduur die een sessie inneemt en de perceptie dat studenten (te) weinig kunnen inbrengen, zeker wanneer er ook professionals uit het werkveld deelnemen. Een te grote groep met teveel onbekende individuen (al dan niet uit het werkveld) wordt veelvuldig aangehaald als een barrière om deel te nemen aan een cocreatiesessie.  

💬 “Het punt dat jij aanhaalt, van je werkt samen met organisaties, die mensen weten wel wat meer over het onderwerp dan dat de doorsnee student daarover weet. Ik denk dat dit wel een terughoudende factor kan zijn. Ik denk dat er heel veel mensen net zoals jou denken van ‘oei, ze gaan mijn idee een stom idee vinden’ en zij weten er 10 keer meer over, waarom hebben ze dan mijn idee nodig? Ik denk dat dat misschien de meeste mensen zou tegenhouden. En de tijd natuurlijk, ja de tijd dat je eraan spendeert.” 

💬 “Ik denk dat het wel belangrijk is, als je een brainstorm doet, dat je duidelijk maakt wat het thema is en wat je ermee wil bereiken. Zodat jongeren kunnen aanvoelen of het iets is waaraan ze willen meehelpen.” 

Waarom zouden studenten wel spontaan deelnemen aan cocreatiesessies? Omdat het onderwerp hen interesseert of omdat het onderwerp aanleunt bij hun opleiding. Omdat ze het gevoel krijgen gehoord te worden. Omdat studenten inzien dat hun inbreng nuttig kan zijn of naar een concreet resultaat kan leiden. Omdat het een manier is om te netwerken en in contact te komen met externe organisaties. 

Nood aan beloning of compensatie? 

Jawel! Studenten opperen zelf een overvloed aan motiverende oplossingen, compensaties of beloningen voor deelname aan cocreatiesessies. De meest voorkomende elementen zijn: 

 • Een financiële beloning in de vorm van geld, een bon, krediet op de studentenkaart, een abonnement op bijvoorbeeld Spotify, een korting op het studiegeld,…  
   
  💬 “Ik denk dat als je toekomt en je gaat weer weg zonder iets, dan heb je het gevoel dat je er niets voor terugkrijgt.” 
 • Een ‘goodie’ of ‘merch’ van de opdrachtgever, producten van de opdrachtgever in een goodiebag, een ‘limited edition’ product,… 

  💬 “Als het een goed doel is, dan zou ik er minder van verwachten dan van Coca-Cola. Een goed doel doet het ook niet voor de winst maar eigenlijk gewoon om goed te zijn. Coca-Cola is meer puur winst. Ze kunnen zich wel wat permitteren, denk ik.”  
 • De kans om verder te werken op een van de ideeën in samenwerking met de opdrachtgever, eventueel in de vorm van een stage. 

  💬 “Daarnaast zou het ook leuk zijn mochten de deelnemers de kans krijgen om verder mee te werken aan het project waar ze ideeën voor gaven of eventueel binnen het bedrijf te netwerken.” 
 • Vrijstellingen van een les of opdracht, extra punten voor een vak,… 
 • Een brainstorm- of cocreatiecertificaat als je meermaals meedoet en de technieken onder de knie krijgt. 
 • Terugkoppeling rond wat er met de input van de studenten gebeurt, ‘recognition’ wanneer een goed idee is geïmplementeerd, zich gehoord voelen doordat een idee wordt opgepikt,… Zowel tijdens als na een sessie enige vorm van terugkoppeling voorzien, spreekt de bevraagde studenten aan. 

  💬 “Tijdens de brainstorm echt naar mensen luisteren en tonen dat hun mening ergens belangrijk is, dat je dan zelf als student ergens trots voelt dat je je mening hebt kunnen bijbrengen en dat ze iets wijzer zijn geworden. Als ik bijvoorbeeld nu iets zeg en jij hebt geen aandacht voor mij of je gaat gewoon door zonder op mijn ding in te gaan, dan heb ik misschien iets van “de volgende keer ga ik misschien niet gaan”. Terwijl als je een beetje inspeelt op wat ze zeggen, denk ik wel van ‘ik ben blij dat ik die mening heb kunnen geven’.” 

Diverse opdrachtgevers, diverse thema’s 

Van multinationals tot lokale vzw’s, van technologiebedrijven tot non-profitorganisaties, van ziekenhuizen tot start-ups… Veel studenten willen hun cocreatiecompetenties inzetten voor diverse opdrachtgevers, zolang het topic van de sessie aansluit bij hun opleiding of interesse.  

💬 “Ik vind het interessant om zo met beginnende bedrijven samen te zitten om te praten over wat ze willen doen en hoe ze dat gaan aanpakken.”  

Organisaties die zich richten op het helpen van mensen, zoals ziekenhuizen of onderzoekscentra, en organisaties die maatschappelijke problemen proberen aan te pakken hebben eveneens een streepje voor. Zeker bij studenten uit mensgerichte opleidingen. Deze jongeren streven ernaar om via de sessies bij te dragen aan de oplossing van deze problemen en een positieve impact te maken. De terugkoppeling over wat met hun input gebeurt, is voor hen heel relevant. 

Wie valt uit de boot? In alle focusgroepen worden politieke partijen steevast genoemd als opdrachtgevers waarvoor studenten liever niet aan de slag gaan. 

Qua thema’s verwachten studenten rond actuele thema’s te werken, rond thema’s die hen nauw aan het hart liggen en/of thema’s die impact hebben op jongeren. Thema’s die steevast worden aangehaald? Mentale gezondheid, financiële topics zoals sparen, mobiliteit en hun toekomst. Sowieso worden studenten graag voor de cocreatiesessie al gebriefd over het topic, aangezien dit sterk bepaalt of de student al dan niet deelneemt. Ook keuzes voorzien qua onderwerpen spreekt hen aan. 

💬 “Ik denk zo alle onderwerpen die meer echt een directe impact hebben op de studenten. Of op wat er met hen gaat gebeuren. Wat (…) veel meer gaat aanspreken dan van die ver-van-je-bed-showonderwerpen. Waarbij de meeste denken van ’tja ik zal daar toch niets aan kunnen veranderen’.”

GenZLab cocreatieworkshop

***

Zelf ook een GenZLab cocreatiesessie op poten zetten?
Neem contact op met genzlab@howest.be !

GenZLab organiseert cocreatiesessies waarbij Gen Z’s ideeën bedenken, verfijnen of testen. Hoe meer sessies GenZLab organiseert, hoe concreter de learnings rond cocreëren met Gen Z.

 • GenZLab creëert cocreatieroutes op maat… Anders lukt het niet. Zo’n routes bestaan uit een doordachte aaneenschakeling van denkoefeningen die deelnemers doorlopen, eventueel gecoacht door GenZLab medewerkers. En steeds gericht uitgewerkt op basis van een startuitdaging van een opdrachtgever. Hoe kunnen we technologie X inzetten in toepassingen gericht op Gen Z? Hoe kunnen we product Y vormgeven met aandacht voor de wensen en verwachtingen van Gen Z? Hoe kunnen we dienst Z future-proof opzetten en de meerwaarde ervan naar Gen Z communiceren?
 • Cocreatie met 12 Gen Z’s of brainstorm met meer dan 120 Gen Z’s? Cocreatiesessies kunnen klein- of grootschalig opgezet worden. Hoe groter de groep, hoe meer de route is uitgewerkt met aandacht voor zelfstandig werken. De dynamiek voor de verschillende types van sessies werkt GenZLab op verschillende manieren in de hand. Ideeën ‘stelen’ bij andere teams? Doorschuifsystemen organiseren? Playmobil inschakelen? Het kan!
 • All-round tip voor zowel kleine als grote groepen? Werk zoveel mogelijk details uit! Zeg niet ‘social media’, maar zeg specifiek ‘het TikTokkanaal van Karrewiet’. Details maken ideeën zoveel rijker en dus waardevoller.
 • Gen Z werkt snel. Denkoefeningen die bij andere generaties tried-and-tested zijn en waarbij een tijdsindicatie kan worden geplakt op hoelang teams ermee bezig zijn, worden door Gen Z’s vaak sneller uitgewerkt/afgewerkt. De snelheid waarmee Gen Z’s bijvoorbeeld alternatieven voor een item bedenken is groot. Is de diepgang identiek? Vaak wel. Wat ze noteren in soms beknopt, wat ze vertellen is vaak uitgebreid. GenZLab coaches horen veel meer dan wat op papier staat. Pitchen via video (vertellen ipv schrijven) werkt daarom ook goed.
 • Hoe jonger de Gen Z’er, hoe liever die met andere gekende Gen Z’s werkt? Vriendenkliekjes mixen, Gen Z’s die elkaar niet kennen in teams groeperen, (vaak iets oudere) opdrachtgevers samenzetten met jonge Gen Z’s,… Jonge Gen Z’s zijn snel onder de indruk (opdrachtgevers) en houden van een beetje houvast (vrienden). Oudere Gen Z’s (18+) lijken sneller te ontdooien, ook met onbekenden.
 • Een kasteel, een leslokaal, een parktuin. De locatie van een cocreatiesessie speelt een enorme rol. Opeengepropt in een warm leslokaal zonder ramen zullen Gen Z’s (net als andere generaties) niet op de beste ideeën komen. Uren vastgeplakt op hun stoel gaat het ook moeilijk. Wat werkt? Inspirerende ruimtes, pauzes waarin kan bewogen worden en werkmateriaal dat ‘bricolage’ toelaat!

Zelf interesse in een cocreatiesessie met Gen Z’s? Of zin in een babbel rond cocreatietechnieken? Mail naar genzlab@howest.be!

Zet onderzoekers uit twee labs samen, voeg er Gen Z’s aan toe en laat deze diverse groep cocreëren rond een concrete uitdaging… GenZLab test momenteel enkele cocreatie- en brainstormprocessen uit samen met interne partners. Deze keer waren de onderzoekers van NewZLab aan zet. Zij zoeken nieuwe formats om complexe nieuwsthema’s naar jongeren te brengen, al dan niet geruggesteund door technologische innovatie. Denk daarbij aan het gebruik van AR-filters, specifieke nieuwsformats en -kanalen op maat van Generatie Z, etc.

GenZLab testte deze keer 3 verschillende ‘cocreatieroutes’ om tot een veelheid aan creatieve oplossingen te komen. Bovenop de inzichten uit vorige sessies rond cocreatie vielen volgende 5 aspecten op:

 1. Nadenken rond complexe thema’s? Een korte introductie zonder al te veel toeters en bellen volstaat om Gen Z mee te krijgen. De framing van het complexe thema is van belang: de link met Gen Z of het belang van het thema voor Gen Z aantonen is cruciaal.
 2. Studenten met docenten of onderzoekers laten samenwerken kan prima, zolang docenten niet met eigen studenten in teams worden ingedeeld. Liever een onbekende docent…
 3. Hoe diverser de teams, hoe beter? Enkel Gen Z’s samenzetten die elkaar niet kennen of uit verschillende studierichtingen komen? Vooral jonge Gen Z’s voelen zich comfortabeler met een andere Gen Z die ze reeds kennen in het team.
 4. Teams van 3 functioneren, maar een vierde (of vijfde?) teamlid doet wonderen voor de groepsdynamiek.
 5. Nog steeds nood aan een inspirerende brainstormsoundtrack 🙂

Vers van de pers… NewZLab, een Howestonderzoeksgroep die werkt rond jongeren en nieuws, publiceert nieuwe inzichten rond de vraag “Hoe krijgen media in Vlaanderen Gen Z warm voor nieuws?” 

Het rapport geeft weer wat de onderzoekers leerden uit focusgroepen met jongeren uit heel Vlaanderen en interviews met nieuwsredacties. Een greep uit het exploratief onderzoek naar de relatie tussen Gen Z, nieuws en… augmented reality (AR) in nieuwscontent.

 1. Over het belang van representatie: jongeren willen jongeren zien en de meningen van andere jongeren horen of lezen. “Nieuws dat zich dichter bij mij situeert zou me sneller interesseren.” Bepaalde redacties hebben trouwens al geleerd om niet telkens ‘oudere experten’ te laten opdraven, maar ook jongere mensen met kennis over een topic aan bod te laten komen.
 2. Nieuws vindt mij… Jongeren gaan ervan uit dat als het écht belangrijk is, dat ze het dan wel zullen opvangen. De news finds me-perceptie: jongeren vertrouwen op hun peers om op de hoogte te blijven, maar ook op hun social media feed.
 3. Gen Z zijn digital natives, maar daarom niet noodzakelijk AR-savvy. “Technische problemen zijn afknappers als het gaat over de integratie van AR-technologie in nieuws. Van zodra een AR-filter te veel van de gebruiker vraagt dan haakt die (vaak gefrustreerd) af.” But it could work… “Ik vind het wel leuk omdat het eens wat anders is…”

Op zoek naar meer inzichten?